Formand: Christian Ammitsøe: formand@lyngbycc.dk   |   Kasserer: Morten Rytgaard kasserer@lyngbycc.dk

LYNGBY CYCLE CLUB

Referat af ordinær generalforsamling i Lyngby Cycle Club mandag den 28. februar 2018 kl. 19:30

i Lyngby Cycle Club, Carlshøjvej 6, 2800 Lyngby

Formanden Christian Ammitsøe bød velkommen og foreslog i overensstemmelse med vedtægternes § 11 en dirigent (Karsten Tølløse), der ikke er medlem af bestyrelsen.

1) Valg af dirigent og referent.

Karsten Tølløse blev valgt med akklamation og takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen efter vedtægternes § 9 var lovligt indvarslet med indkaldelsen på Lyngby CC’s hjemmeside samt Facebook mindst 14 dage før. Dirigenten konstaterede ligeledes, at der var 10 fremmødte medlemmer).

Som referent valgtes Peter Vejre.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år – 2017 – ved formanden.

2017 har været et blandet år for Lyngby CC. Medlemsmæssigt har klubben fortsat de senere års stagnerende tendens, mens der på det organisatoriske plan og i forhold til klubhuset fortsat er sket en udvikling.

Sportsligt

I 2017 var vi alt i alt godt 35 medlemmer af Lyngby CC, heraf 13 ryttere under 18 år.

16 ryttere har haft licens, hvor nogle har kørt mange løb og andre ganske få. I børne- og ungdomsrækkerne har vi haft ca. 7 licensryttere hvoraf de fleste har kørt i U17, så vi mangler i alvorlig grad medlemmer og licensryttere både, generelt og blandt børne- og ungdomsrytterne.

På det sportslige plan har U 15/17 drengene har gjort det fint, ligesom seniorerne har gjort det godt både i B, C klassen og i veteranklasserne. Så de licensryttere vi har, gør det godt, men vi har alt for få af dem!

Junior-satsningen

I 2017 har vi fortsat samarbejdet omkring vores fælles juniorteam, Cycling Elite Copenhagen. I 2017 er samarbejdet udvidet således at 3 klubber nu deltager i satsningen, LyngbyCC, Amager CR og CK Fix. Det giver vores talentfulde ryttere nogle gode oplevelser og udfordringer – og kan forhåbentlig fastholde dem i cykelsporten og gerne i Lyngby CC. Holdet har kørt flere fine placeringer hjem i de danske juniorløb og har desuden deltaget i flere udenlandske løb. Holdet er fortsat åbent for alle som er indstillet på at gøre en seriøs indsats.

Arrangementer

Også i 2017 har vi afholdt de traditionsrige interne arrangementer: MTB-natorientering, træningslejr i Alassio, rytterfest og stjerneløbet. På træningslejren i Alassio var der kun deltagelse af ganske få B/U ryttere, mens der på senior siden var flere som deltog. Herudover var der flere forældre, trænere og venner af klubben. Men deltagerantallet afspejler klubbens faldende antal medlemmer. Til stjerneløbet var der mange deltagere, bl.a. fordi juniorteamet stillede op. Til gengæld var der kun begrænset deltagelse i MTB-natorientering.

Mølleåturen

I maj måned gennemførte vi i samarbejde med Nordea og Det Grønne område endnu en vellykket Mølleåtour. For klubben har dette mangeårige samarbejde været af stor betydning, da vores hovedsponsor, Nordea, har haft Mølleåtouren som højeste prioritet i sit sponsorat. Tak til alle der hjalp med alt fra teltopsætning og kagebagning til ruteopsætning og flag-vejvisning.

Sorgenfriløbet

Årets største og mest komplicerede arrangement var som sædvanlig afholdelsen af LCC’s licensløb, Sorgenfriløbet, med deltagelse af den danske senior elite, ungdoms- og veteranklasser. For en lille klub som LCC er det en meget stor opgave at afholde løbet. Uden hjælp fra Birkerød og Nordsjælland ville vi ikke have kunnet afholde løbet.

Vi måtte afkorte ruten, da rideklubben på Gammel Holtevej afholdt stævne samme dag. Afkortningen var formentlig medvirkende årsag til, at flere felter blev blandet undervejs, hvilket gav kritik fra DCU. Til gengæld betød afkortningen af ruten, at antallet af poster kunne reduceres. I 2018 vil bestyrelsen undersøge om propositionen (løbsprogrammet) kan ændres således at den afkortede rute fortsat kan anvendes.

I betragtning af hvor lille en klub LCC efterhånden er, var det flot at det endnu en gang lykkedes at afholde vores licensløb. Det kan kun lade sig gøre fordi mange gode kræfter, forældre, nuværende og tidligere medlemmer og venner af klubben og naboklubber støtter op denne ene gang om året. Tusind tak til alle som har hjulpet til ved løbet. Vi vil også gerne bede om jeres hjælp og støtte i 2018!

Frivillige

Lyngby CC er – som de fleste idrætsforeninger – helt afhængig af frivillige, der er parat til at give en hånd med i forbindelse med arrangementer, administration, bestyrelsesarbejde og ikke mindst træning af rytterne.

Det er helt nødvendigt at have trænere, der med stabilt fremmøde og kompetent træning kan løfte vore ryttere på alle niveauer. Vi har i 2017 som sædvanlig haft få men gode trænere, og der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak for jeres indsats. Uden jer – uden trænere - ville vi ikke have en cykelklub.

Men også på det administrative plan og i forhold til praktiske opgaver er der behov for opbakning fra medlemmernes side. Så meld jer til bestyrelsen eller tilbyd jeres hjælp på anden måde. Vi har brug for jer!

Medlemstal

Vi har efterhånden meget få medlemmer. Godt 35 betalende medlemmer (inklusive forældre, bestyrelse m.v.) er alt for lidt og medlemstallet er efterhånden kritisk lavt. Det bliver en hovedopgave for bestyrelsen at skaffe flere medlemmer til klubben, bl.a. gennem medaljeløb. Her må vi også bede om hjælp fra alle klubbens medlemmer, forældre, trænere og ryttere. Fortæl om klubben og inviter venner og bekendt til at møde op til prøvetræning.

Administrative forhold

Vi har i 2017 arbejdet med et nyt design af klubtøj. Vi går nu lidt tilbage til rødderne med orange farver i det blå tøj og det gamle LCC logo. Klubtøjet sælges på næste klubaften den 5. marts.

I 2017 har vi anvendt vores nye system ”Klubmodul”, til administration.

Jubilæum 2019

LCC bliver 100 år i 2019. Det bliver en opgave for bestyrelsen at finde på en god måde at fejre det på. Vi går med forskellige tanker om et jubilæumsrul, en jubilæumstrøje i gammelt design eller en reception/fest.

Klubhuset

I 2017 blev konverteringen til fjernvarme afsluttet og vi kunne endelig nedlægge vores gamle oliefyr. Fjernvarmen har givet besparelser på vores drift.

Udlejningen af klubhuset går godt og huset er udlejet de fleste weekender gennem året, hvilket giver et godt bidrag til klubbens økonomi.

LCC’s Venner står fortsat for den daglige udlejning, og der bliver gjort et stort arbejde med det. En stor tak til Vennerne for deres indsats.

Sponsorer og Fonde

I 2017 har vi været sponsoreret af Nordea, Napatech og B. Andersen & Lassen A/S.

Vores mangeårige sponsor Nordea har i februar 2018 meddelt at de ikke ønsker at fortsætte sponsoratet i 2018.Ikke fordi man er utilfreds med sponsoratet, men på grund af en overordnet selskabspolitisk beslutning om hvad og hvordan man sponsorerer. Dette betyder at vi mister 30.000 kr. i sponsorindtægt, hvilket er alvorligt for klubbens økonomi. Det bliver en væsentlig opgave for bestyrelsen at arbejde for flere sponsorer til klubben.

Afrunding

Afslutningsvis vil jeg gerne takke for et udfordrende 2017.

Der var nedenstående spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning.

-​Evt. kontakte gl. rytter for passivt medlemskab

-​Jan Hansen, vil gerne kontakte gl. medlemmer specielt i 100 års året samt specielt løb omkring 100 året

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Det reviderede og underskrevne regnskab blev udleveret og detaljeret kommenteret af kassereren Jeppe Tølløse.

Lyngby CC har en hård balance i regnskabet i 2017 (dog med underskud på 51.00), driftstilskud, sponsortilsagn og lejeindtægter fra udlejning af klubhus, der også sikrer mulighed for bedre balance i de kommende år.

Lyngby CC kan budgettere med 36 medlemmer. Der er 9 medlemmer færre end 2016.

Sorgenfriløbet har haft underskud -7.700 kr. da der ikke var så mange tilmeldte

Klubtøjet skal i året 2018 optælles og salgspris skal afregnes på en ny måde

Lyngby CC ejer klubhuset, men det ligger på lejet grund. Efter forsigtighedsprincippet er huset som aktiv bogført til værdien nul, da det ikke vurderes umiddelbart salgbart.

Renovering af klubhuset har været større en budgetteret, da der er lavet en del VVS arbejde i.f.m fjernvarme samt renovering af råd.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4) Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet for 2018 blev fastsat til uændret 600 kr. årligt aktive og 200 kr. passive med forbehold for gebyrer

5) Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen forslag indkommet en uge før generalforsamlingen.

Ingen indkomne forslag

6) Valg af formand (ulige år).

Christian Ammitsøe er ikke på valg som ny formand.

7) Valg af kasserer (lige år).

Morten Rytgaard blev valgt som kasserer i 2018 for to år.

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Ikke på valg i 2018:

·​Peter Søgaard

·​Jan Hansen

Følgende blev valgt i 2018

·​Peter Vejre (genopstillede)

·​Hardy Henneberg(genopstillede)

Stine Byskov stillede ikke til genvalg samt Anders Egehus stillede ikke op som suppleant.

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Stewart Polley blev valgt som 1. suppleant.

10) Valg af revisor og revisorsuppleant.

Mogens Bøhm blev genvalgt som revisor.

Jeppe Tølløse blev valgt som revisor suppleant

11) Eventuelt.

LCC fik tilbud om medarrangør af motionsløb på VM ruten, men vi har afslået

Referatet godkendt, Lyngby 1. marts 2018.

Referent: Peter Vejre Formand: Christian Ammitsøe

Dirigent: Karsten Tølløse                                                             

Nyheder​

Klub modul
Vores nye tiltag for betaling af kontingent sker via fanen "klubmodul"
Læs mere...
Har du lyst til at starte til cykling?
Er du mindst 9 år, og kan du lide at cykle, så er Lyngby CycleClub måske noget for dig.
Læs mere...
Fair Cykling
Lyngby CC har underskrevet en erklæring omkring en fair dansk dopingfri cykel sport.
Læs mere...

Ønsker du at blive medlem?​

Lyngby Cycle Club støtter 100 %: