Formand: Jan Hansen: formand@lyngbycc.dk   |   Kasserer: Morten Rytgaard kasserer@lyngbycc.dk

LYNGBY CYCLE CLUB

Vedtægter for Lyngby CC​

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Lyngby Cycle Club, der har hjemsted i Lyngby-Taarbæk kommune, er stiftet den 27. maj 1919.

Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

​​

§ 2 Formål​

Klubbens formål er at virke for cykelsportens fremme gennem træning og afholdel-se af cykelløb, samt at danne rammen om et aktivt klub- / foreningsliv, herunder at drive klubhuset.

​​

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der skriftligt anmoder herom.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter - jvf. § 17.

​§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket eller via e-mail til foreningens sekretær/kasserer.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden årets udgang.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.

​​

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentfritagelse kan efter ansøgning gives af bestyrelsen i særlige tilfælde.

​​

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent rettidigt kan slettes af medlemslisten.

​§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

​§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 15 år, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret via bemyndiget værge.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med højest 6 ugers og mindst 2 ugers varsel med opslag enten i klubhuset, på foreningens hjemmeside og/eller pr. brev, med angivelse af dagsorden.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uger før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af formand (ulige år)
7) Valg af kasserer (lige år)
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2-3 i lige år og 1-2 i ulige år)
9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
11) Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret – jvf. § 9.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke sidde i en anden cykelklubs bestyrelse.​

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling​

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemme-berettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

​§ 13 Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 3-5 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, medens kassereren og 1-2 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.

§ 14 Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller kassereren, er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren

Ved økonomiske dispositioner over kr. 50.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 50.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt udpeger udvalgsformænd til de udvalg, bestyrelsen ønsker etableret. Bestyrelsen kan anmode klubbens aktive ryttere om at udpege en rytterrepræsentant, som kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret

§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Foreningens medlemmer kan rekvirere driftsregnskab og status hos kassereren senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.

​​

§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget

§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved opløsning tilfalder klubbens formue Danmarks Cykle Union

Afslutning

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. oktober 1949, med ændringer og tilføjelser i 1960, 1961, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1972, 1975, 1977, 1980, 1982, 1986, 1987, 1989, 2008 og 2011.

Nyrevideret udgave godkendt på generalforsamlingen den 28. februar 2011.​​

Nyheder​

Klub modul
Vores nye tiltag for betaling af kontingent sker via fanen "klubmodul"
Læs mere...
Har du lyst til at starte til cykling?
Er du mindst 9 år, og kan du lide at cykle, så er Lyngby CycleClub måske noget for dig.
Læs mere...
Fair Cykling
Lyngby CC har underskrevet en erklæring omkring en fair dansk dopingfri cykel sport.
Læs mere...

Ønsker du at blive medlem?​

Lyngby Cycle Club støtter 100 %: